صفحهاصلی

FOODCHEMپیشرودرچینتولیدکنندهافزودنیهایغذاییوصنعتیاستکهدرنگاهبهجلوبهتبدیلشدنبهیکشریکدرراهحلهایزنجیرهتامینخودرا。ماباورداریمکهافزودنیماشمارابهموفقیتبهارمغانبیاورد!محصولات

FOODCHEMدرتولیدمحصولاتباکیفیتبالاتمرکزمیکنند。باخیالراحتخریدموادغذاییافزودنیدراینجا。

سرویس

خدماتبزرگترینمزیتمااست。هدفاصلیماایناستکهبرایبهحداکثررساندنرضایتمشتریوسودآوریاست。

کارخانه

Foodchemتوجهبهمدیریتکیفیت,آموزشتعدادزیادیازکارگرانباکیفیتبالابسیارعالیاست。

گواهینامه

FOODCHEMاستکهازطریقISO2008 9001شرکتخبره,HAPPC,حلال,گواهیحلال,وغیرهرافراهممیکند。

محصولات

فنگچینگشیمیاییدرحالحاضرارائهمیدهدبیشاز200محصولات,محصولاتاصلی,ازجملهافزودنیهایموادغذاییوموادتشکیلدهنده,مواداولیه营养食品,موادافزودنیخوراکومواداولیهدارویی。